Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi apvieno ārējo un iekšējo tīklu būvdarbus. Firma SIA SANART veic pilnu ārējo tīklu izbūves ciklu, kas atkarīgs no pasūtītāja vēlmēm un projekta uzdevuma, tas nozīmē, ka firmas speciālisti ir gatavi veikt ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūvi, ūdensapgādes urbumu un ūdens sagatavošanas staciju izbūvi, ūdens uzglabāšanas un padeves iekārtu būvniecību, ugunsdzēsības ārējo būvju būvniecību, kanalizācijas attīrīšanas ietaišu, sūkņu staciju, spiedvadu izbūvi kā arī jebkāda veida lietus ūdens kanalizācijas būvdarbus. Tāpat tiek veikta pilna cikla iekšējās ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes un iekšējās lietusūdens novadīšanas sistēmu izbūve. Par darbu kvalitāti un izpildi augstā profesionālā līmenī atbild sertificēti būvspeciālisti – darbu vadītāji un projektu vadītāji, kuru motivācija darba uzdevuma izpildei ir – sasniegt visaugstāko klientu apmierinātību ar pasūtījuma galarezultātu un paveikt darbu iespējami īsākos termiņos.

PII Burtiņš

Ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un santehnikas uzstādīšana.

OBJEKTI

 • NR.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA LEC Kanalizācijas ārējo tīklu un siltumtrases izbūves darbus Kalnamuiža 10, Smiltene,Smiltenes nov.
  2 As Latvenergo Ūdensvada rekonstrukcija ar pieslēgumu pilsētas ūdensvadam, Raunas iela 4, Valmiera
  3 SIA LEC Būve AVK un UK sistēmu izbūves darbus,Stacionārā" Gaiļezers",Hipokrāta iela 2,Rīga
  4 SIA VTU Valmiera Kanalizācijas sistēmas un nosēdtranšejas remonts,Brandeļos,Kocēnu pag.Kocēnu nov.
  5 AS Rīgas Namu apsaimniekotājs U1 ievada rekonstrukcijas darbi dzīvojamā mājā Eksporta ielā 8/2, Rīgā
  6 SIA SCO Centrs Kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve SIA Ogres Piens
  7 SIA VRPB Ūdensapgādes,kanalizācijas un apkures izbūves darbi objektā Stacijas laukums 7,Valmiera

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA 'BN Komforts Kanalizācijas tīklu izbūve objektā Valmiermuiža, Dzirnavu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
  2 SIA EVENTO   Iekšējo un ārējo inženiertīklu renovācija projektā: Daudzdzīvokļu mājas Jumaras ielā 195/3.korp, Valmierā vienkāršota renovācija
  3 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu rekonstrukcijas darbus objektā: „Ēkas rekonstrukcija Bastiona ielā 24”
  4 SIA ARP Tehnoloģijas inženiertīklu renovācijas darbus objektos „Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Valmierā, Vaidavas ielā 3” un „Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Valmierā, Vaidavas ielā 5”
  5 SIA   LC Būve AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  6 SIA Rūjienas siltums Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā
  7 SIA RUBATE Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi
  8 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"
  9 AS Rīgas namu apsaimniekotājs Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas remonta darbi dzīvojamās mājās Ganu ielā 2 un Dzirnavu ielā 9, Rīgā
  10 SIA AIMASA iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
  11 SIA LC Būve Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"
  12 SIA LC Būve UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".
  13 SIA CMG Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads
  14 Kocēnu novada dome Aktu zāles grīdas un sienu remonta, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves būvdarbi Rubenes pamatskolā, Valmieras ielā 1, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Stopiņu novada dome Stopiņu novada PII Pienenīte ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve
  2 Ogres novada pašvaldības aģentūra Mālkalne Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu posmu nomaiņa no akas līdz mājas ievadam 3 adresēs Ogrē
  3 Ogres novada pašvaldības aģentūra Mālkalne Kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabstāvos Ogrē
  4 SIA Viduss un Partneri Siltā ūdensvada izbūves darbi
  5 AS Olaines ūdens un siltums Ūdensapgādes guļvadu nomaiņas darbi objektā: 5-stāvu dzīvojamā mājā Olainē, Jelgavas ielā 22
  6 SIA Selva Būve Ūdensapgādes, apkures izbūves darbi objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”,
  7 SIA EVENTO   Iekšējo un ārējo inženiertīklu renovācija projektā: Daudzdzīvokļu mājas Jumaras ielā 195/3.korp, Valmierā vienkāršota renovācija
  8 SIA Ekostandarts Tehnoloģijas SIA VTU Valmiera notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  9 SIA LC BŪVE Ogres Basketbola skolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija
  10 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu rekonstrukcijas darbus objektā: „Ēkas rekonstrukcija Bastiona ielā 24”
  11 SIA Valmiermuižas alus Kanalizācijas sistēmas izbūve Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov.
  12 SIA VP Komforts Kanalizācijas tīklu izbūve objektā Valmiermuiž, Dzirnavu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
  13 AS Sadales tīkls Arējā ūdensvada rekonstrukcija "Zibeņos", Carnikavā, Carnikavas novadā
  14 SIA VP Komforts Sadzīves kanalizācijas K1 izbūves darbi objektā Dzirnavu iela 3/5, Valmieras pag., Burtnieku nov.,
  15 SIA LC BŪVE Jelgava pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  16 Burtnieku novada pašvaldība Īslaicīgas aizturēšanas telpas izbūve J.Vintēna 7, Burtnieki, Burtnieku novads
  17 SIA MDJ Telpu remontdarbi Parka iela 2-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
  18 Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Pārgaujas sākumskolas ēkas Meža ielā 12a, Valmierā jumta daļas izbūve
  19 Valsts zemes dienests atpūtas bāzes „Ezītis” nojaukšanas darbi, „Ezītis”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,
  20 SIA Valmieras Namsaimnieks Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Štacijas ielā 19 Valmierā
  21 LPKS Bauņi Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne
  22 Burtnieku novada pašvaldība Vecates pagasta estrādes rekonstrukcija "Parkmaļi", Vecate, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads
  23 SIA VTU Valmiera Bremžu detaļu remonta iecirkņa un gardrobes telpu remontdrabi

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 AS Olaines siltums un ūdens 2011/2012 Udensapgādes guļvadu nomaiņa
  2 SIA Lattelecom Ūdensvada nomaiņa Brēžas ielā 3, Valmierā
  3 CMG Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures
  remontdarbi objektā „Korģenes bibliotēkas telpu
  rekonstrukcija”
  4 SIA R.K.F.C.Renesanse „Apkures sistēmas renovācija un ūdensapgādes
  izbūves darbi Annas ielā 8 Valmierā”
  5 SIA RD Būvnieks „Valmieras PII Ezītis ēkas esošās apkures un
  lietus kanalizācijas tīklu demontāžas un
  montāžas darbi”
  6 AS Olaines siltums un ūdens „Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu
  nomaiņas darbi”
  7 SIA LC Būve „Baldones vsk. rekonstrukcijas 3. kārta
  ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve”
  8 SIA LEC „110 kv sadales eļļas kanalizācijas izbūve”
  9 SIA Rūjienas siltums „Sūkņu stacijas rekonstrukcija un skaitītāju
  uzstādīšana”
  10 SIA Ādažu namsaimnieks „Sadzīves notekūdeņu, kanalizācijas sistēmas
  remonta darbi mājai Kadaga 8”
  11 SIA Rūjienas siltums „Ūdens skaitītāju nomaiņa”
  12 SIA LC Būve „ Gaiļezers 9. korpusa telpu grupas apkures un
  UK sistēmas renovācijas darbi”
  13 SIA LC Būve Stacionāra Biķernieki ķirurģiskā profila nodaļas apkures, ūdensvada un kanalizācijas renovācijas būvdarbi
  14 SIA Svillas „Ūdensvada un hidrantu uzstādīšana objektā
  NBS NP APC ugunsdzēsības hidrantu un
  ūdensvada renovācija Vagonu ielā 38, Rīgā”
  15 Ogres novada pašvaldības aģentūra Mālkalne „Ārējo un iekšējo kanalizācijas cauruļu nomaiņa”
  16 SIA DDK Nami Apkures u ūdensapgādes izbūve objektā Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija "Rozītes", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

 • Nr.p.k. OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI/OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA LC Būve AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  2 SIA Rūjienas siltums Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā
  3 SIA RUBATE Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi"
  4 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"
  5 AS Rīgas namu apsaimniekotājs Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas remonta darbi dzīvojamās mājās Ganu ielā 2 un Dzirnavu ielā 9, Rīgā
  6 SIA AIMASA Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
  7 SIA LC Būve Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"
  8 SIA LC Būve UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".
  9 SIA CMG Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads
  10 Biedrība Zvirgzdukalns Lietus kanalizācijas nomaiņas darbi daudzdzīvokļu mājas bēniņo Rubenes iela 45,Valmiera
  11 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “ Urdaviņa” Pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” kanalizācijas guļvadu nomaiņa un apkures remonts
  12 Iecavas internātpamatskola Iecavas internātpamatskolas internāta ēkas iekšējo inženiertīklu rekunstrukcija
  13 SIA R.K.C.F. Renesanse Santehnikas un ventilācijas sistēmu,ārējā ūdensvada pievada,kanalizācijas izvada un pieslēguma izbūves darbi Mazsalacā,Rūjienas iela11
  14 SIA Siltums Jums Kanalizācijas sūkņu staciciju,kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Ādažos

 • Nr.p.k. OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI/OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA AIMASA Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Mazā Nometņu ielā 15, Rīgā Apkures, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi
  2 Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Ūdens apgādes sistēmas remonts, Maskavas ielā 165, Rīgā Ūdensvada caurules nomaiņas darbi
  3 Aizkraukles Novada SIA Lauma A Karstā un aukstā ūdensvada remonts, Lāčplēša ielā 29, Aizkrauklē Ūdensvada stāvvada nomaiņas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
  4 Rīgas pašvaldības SIA Daugavas nami Kanalizācijas apakšējās sadales nomaiņas remontdarbi dzīvojamā ēkā Lokomotīves ielā 102, Rīgā Kanalizācijas apakšējās sadales nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
  5 SIA CMG Sanitārā mezgla remonts Valmieras pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”
  6 SIA CMG Apkures, Ventilācijas un Ūdensvada, Kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā
  7 SIA Ādažu Namsaimnieks Aukstā ūdensvada pagraba sadales nomaiņa
  8 Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra Karstā ūdensvada remontdarbi, Skanstes ielā 8, Rīgā
  9 Rīgas pašvaldības SIA Daugavas nami Karstā un cirkulācijas ūdensvada nomaiņa dzīvojamās ēkās Višķu ielā 7 un Lokomotīves ielā 76
  10 DzĪKS “ Annas” 2” Āra kanalizācijas avārijas remontdarbi Annas ielā2,Valmierā
  11 SIA Ādažu Namsaimnieks Koplietošanas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas kapitālie remonta darbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kadaga 7,Ādaži
  12 SIA Ādažu Namsaimnieks Koplietošanas ūdens apgādes sistēmas nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kadaga 9
  13 Ikšķiles novada dome Papilddarbi pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” vecā korpusa cauruļvadu karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņā
  14 SIA Lauma A Cauruļvadu nomaiņa stāvvadiem Lāčplēša ielā 29,Aizkauklē
  15 Ikšķiles novada dome Pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” vecā korpusa cauruļvadu karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņa
  16 Līgatnes pagasta padome Pagraba stāva siltumtrases un ūdens vada remontdarbi
  17 SIA DAUGAVAS NAMI Karstā un cirkulācijas ūdensvada nomaiņa dzīvojamās ēkās Višķu iela 7 un Lokomatīves ielā 76
  18 SIA CMG Ūdensvada,kanalizācijas un santehnisko iekārtu uzstādīšana Policijas akadēmijā Ezermalas ielā 8,Rīga
  19 Nodrošinājuma valsts aģentūra Apmeklētāju tualetes remonts ēkā Klijānu ielā 4,Rīga
  20 SIA MEHA Biroja ēkas izbūves būvdarbi, Vienības gatvē 38A, Rīgā
  21 Nodrošinājuma valsts aģentūra Apmeklētāju tualetes remonts ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā Remontdarbi

 • Nr.p.k. OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI/OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Ogres Novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” Karstā un aukstā ūdensvada rekonstrukcija, četrās daudzdzīvokļu mājās Ogres pilsētā
  2 Ozolnieku novada dome Teteles pamatskolas ūdensvada rekonstrukcija , Skolas ielā 10, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
  3 Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju Pirmsskolas izglītības iestādes "Snīpīši" apkures un ūdens sistēmas renovācijas darbi
  4 Kaives pagasta padome Aukstā ūdens skaitītāju nomaiņa Kaives ciemā
  5 SIA Ādažu Namsaimnieks Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts trijās daudzdzīvokļu mājās Ādažos
  6 SIA BANGA KPU Ūdensvada tīkla un aprīkojuma rekonstrukcija Parka ielā 11, Mazsalacā
  7 Burtnieku pagasta padome Aukstā ūdens montāžas darbi
  8 AS SCO Centrs Valmieras pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija lietus kanalizācijai, Valmierā Grīšļu ielā 6
  9 SIA SILVESTRS Siltumapgādes un ūdensapgādes izbūves darbi, „Mazbrenguļi”, Dikļu pagastā, Valmieras rajonā,
  10 SIA CMG santehnikas remontdarbi objektā "Rūjienas kultūras nama rekonstrukcija"

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA AIMASA Santehnikas remontdarbi Rīgas ielā 2, Rūjienā
  2 Smiltenes 29.arodvidusskola Dienesta viesnīcas maģistrālā ūdensvada cauruļu nomaiņa